INFO

RADA RODZICÓW

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje i zadania Rady Rodziców

 Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.

Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

1.    z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim),

2.    z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związa­nych ze szkołą, w szczególności jej finansowaniem,

3.    kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związa­nych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,

4.    z radami rodziców z innych szkół [np. w celu wymiany doświadczeń).

Aby rada rodziców działała właściwie jako organ szkoły:

1.    musi być autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, co powinno przejawiać się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków,

2.    musi mieć odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji,

3.    musi utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami, w szczególności w celu informowania ich o działaniach rady oraz wydatkowaniu pieniędzy,

4.    musi posiadać własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządzać.

Kompetencje rady rodziców określa przede wszystkim art. 54 ustawy o systemie oświaty:

1.    Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu ucz­niowskiego), organu prowadzącego szkołę (czyli gminy) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (czyli kuratorium oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2.    Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmu­jącego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

3.    Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie tre­ści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

4.    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (program jest tworzony, gdy szkoła nie radzi sobie w tych kwestiach).

5.    Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły.

6.    Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Inne kompetencje rady rodziców zawarte w ustawie o systemie oświaty:

1.    Udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora (art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2).

2.    Opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organi­zacje (art. 56 ust. 2).

3.    Wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły (art. 64a ust. 2, 3 i 4).

Kompetencje rady rodziców wynikające z Karty nauczyciela:

1.    Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art 6a ust. 1 pkt 5).

2.    Przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontrakto­wego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2).

 

Obowiązki Rady Rodziców

Rada rodziców ma obowiązek:

1.    Gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:

a.    wewnętrzny organ kontrolny rady rodziców (np. komisję rewizyjną),

b.    regionalną izbę obrachunkową,

c.    urząd skarbowy.

2.    Stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania de­cyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły.

3.    Działania w sposób przejrzysty - rodzice powinni być informowani o prowadzonych przez radę działaniach, w szczególności o wykorzystywaniu środków finansowych rady rodziców.

Uwaga: rada rodziców nie ma osobowości prawnej.

Jednak musi działać zgodnie z:

1.    ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,

2.    ustawą o rachunkowości.

Powołanie rady rodziców

W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Uwaga: w skład rady rodziców nie może wchodzić więcej niż po jednym przedstawicieli każdej klasy.

Regulamin rady rodziców

Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Regulamin powinien być napisany w sposób przejrzysty, staranny, uwzględniający specyfikę danej szkoły, przy wzięciu pod uwagę dokumentów szkolnych a zwłaszcza statutu szkoły.

Regulamin musi zawierać:

1.    wewnętrzną strukturę rady (np. że jest prezydium, komisja rewizyjna)

2.    tryb pracy rady (np. jak często odbywają się spotkania prezydium i plenarne, jak są podejmo­wane decyzje, jaki jest sposób zwoływania posiedzeń rady),

3.    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz przedstawicieli rad od­działowych do rady rodziców,

4.    zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

Właściwie skonstruowany regulamin powinien określać jeszcze inne zagadnienia, np.: cele i zadania rady rodziców, zasady dokonywania zmian w regulaminie rady rodziców.

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 24
    ul. P.ELUARDA 51-55
    54-019 WROCŁAW
  • tel. 71 798 69 00
    sekretariat : 71 798 69 00 w. 100

Galeria zdjęć