INFO

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

KOMPETENCJE I ZADANIA SU

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Statut Szkoły i Regulamin SU.

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczniowie spośród siebie wybierają przedstawicieli, którzy tworzą Radę SU tj. Przewodniczącego szkoły, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz skarbnika.

 

Samorząd Uczniowski współpracuje z wychowawcami i władzami Szkoły, uzgadnia z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

 

Organy Samorządu Uczniowskiego mogą przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły, wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak prawo do:

a)    zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)    jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)    organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)    redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)    organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

f)     nauki - zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny,

g)    wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego wynikających z zapisów oświatowych należy także:

a)    opiniowanie programu wychowawczego Szkoły,

b)    opiniowanie pracy nauczyciela podczas oceny jego pracy, jeśli Dyrektor zwróci się o tę opinię,

c)    wystawienie opinii w sytuacji, gdy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor Szkoły w drodze decyzji skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły,

d)    wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wnioskować do organu prowadzącego o nadanie Szkole imienia,

 

Ponadto Samorząd Uczniowski:

a)    organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

b)    broni praw i godności poszczególnych uczniów i całych zespołów klasowych,

c)    czynnie uczestniczy w życiu szkoły – współtworzy obowiązujące zasady, współdziała w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły

d)    wdraża uczniów do samorządności oraz zachęca do aktywnego włączenia się w działalność Szkoły,

e)    dba o mienie szkolne,

f)     organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności w nauce,

g)    dba – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię Szkoły.

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 24
    ul. P.ELUARDA 51-55
    54-019 WROCŁAW
  • tel. 71 798 69 00
    sekretariat : 71 798 69 00 w. 100

Galeria zdjęć