INFO

KONCEPCJA PRACY 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY 2012-2017

KONCEPCJIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY

Szkoła zmuszona jest do funkcjonowania w ekonomicznych realiach wolnego rynku, którym rządzi prawo popytu i podaży oraz ostra konkurencja. Jednocześnie pełni rolę służebną wobec społeczeństwa. Szkoła staje się atrakcyjna, jeżeli podlega zamierzonym i ukierunkowanym zmianom, jeżeli spełnia oczekiwania rodziców i uczniów, a jej harmonijny rozwój opiera się na współpracy między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz wszystkimi, którzy chcą ją wspomagać i tworzyć. Wszystkie działania szkoły, nie tylko edukacyjne, powinny być skupione na uczniu – głównym ich podmiocie. Dobra, nowoczesna szkoła musi dążyć wraz z wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia i wychowania do ukształtowania określonego modelu ucznia, modelu człowieka na miarę nie tylko aktualnych czasów, ale przede wszystkim człowieka przyszłości.

Szkoła w planowaniu rozwoju musi uwzględniać zachodzące procesy społeczne.

Podstawy problem to konieczność zachowania równowagi pomiędzy globalizacją a glokalizacją. Moim zdaniem procesy te należy postrzegać i traktować jako całość: jednocześnie w wymiarze lokalnym i globalnym. A rolą szkoły jest przyswojenie aspektów globalizacji przez rodzimą kulturę naszego kraju. Tych  aspektów, które przyczynią się do rozwoju i zróżnicowania polskiego społeczeństwa, bez nadmiernej unifikacji. Wymusza to ochronę dziedzictwa przed ujednolicającym rozwojem. Szkoła musi być zdolna sama kształtować swoją tożsamość i pomagać w kształtowaniu się tożsamości uczniom. Rodzi się wyzwanie:  jak z poszanowaniem zasad etyki i równorzędności  osadzić proces globalizacji w realiach rodzimej kultury?

Mieszkańcy i władze Leśnicy wybrali jako naturalny swój związek duchowy z Janem Pawłem II. Przejawia się to m. in. poprzez nadanie  tutejszej Szkole Podstawowej imienia wielkiego Polaka oraz poświecony papieżowi pomnik. Dlatego warto sięgnąć do słów, jakie Jan Paweł II wygłosił w orędziu do ONZ:

„Droga do (tego) jednoczenia – droga rzeczywista, droga podstawowa, prowadzi przez każdego człowieka, poprzez określenie, uznanie i poszanowanie niezbywalnych praw osób, społeczeństw, narodów. (…) Uszanowanie godności każdej osoby ludzkiej stanowi zatem warunek konieczny godziwości procesu globalizacji”.

Zatem planując dalszy pomyślny rozwój placówki należy uwzględnić:

1.    Rozwój społeczeństwa informatycznego:

a.    Informatyzację;

b.    Przygotowanie do uczenia się przez całe życie;

c.    Przygotowanie do kształcenia na odległość.

2.    Rozwój nauk matematyczno-przyrodniczych.

3.    Uwarunkowania lokalne – baza instytucji, tradycja.

Szkoła w planowaniu rozwoju musi odkrywać cele wyprowadzone z rzeczywistości

Szkoła o planowaniu własnego rozwoju powinna myśleć w aspekcie współtworzenia modelu człowieka na miarę nie tylko współczesności, ale przede wszystkim człowieka przyszłości, w myśl zasad, według których:

- zmienność życia zmusza do szybkiego reagowania na niespodzianki. Bądź gotowy na niespodzianki, bo w tym świecie pewności już nie będzie;

- celów się nie wymyśla, cele się odkrywa, ale każde myślenie należy zaczynać od rozpoznania otoczenia, w którym się znajdujemy, tzn. dokładnego zrozumienia jego cech i właściwości. Dopiero wtedy możemy odkrywać cele i wybierać możliwe z odkrytych, gdyż cele wyprowadza się z rzeczywistości.

            Podstawowym zadaniem szkoły wydaje się być dostosowanie kierunków kształcenia do zmieniających się rynków pracy, co dla mnie jest tożsame z rozwiniętymi naukami matematyczno-przyrodniczymi i dużym naciskiem na naukę języków obcych. Jednakże warunkiem podstawowym dla pomyślności powyższego procesu  jest oparcie go  na gruntownym wykształceniu ogólnym, bo „tego co jest dziś, jutro już może nie być”. Plan pracy szkoły powinien wpisywać się również w Założenia polityki społeczno-gospodarczej miasta na lata 2011-2015, w którym istotną rolę odgrywa zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego Wrocławia oraz transfer wiedzy z sektora nauki. Bezpośrednia bliskość z „Ogrodami Doświadczeń” zlokalizowanymi przy ulicy Stabłowickiej otwiera drogę do współpracy z tą instytucją w kształtowaniu postawy badawczej uczniów oraz wykorzystania wysoko wykwalifikowanej kadry wyższych uczelni w nauczaniu.

            Przeprowadzone przeze mnie na próbie 75 rodziców uczniów z klas 4 i 5 zamieszkałych w Leśnicy, Stabłowicach, Marszowicach i Praczach Odrzańskich badania oczekiwań wobec szkoły wyższego szczebla wskazują, że szkoła, aby zwiększyć swoją atrakcyjność musi głównie skupić się na: zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i dyscypliny, przygotowaniu dzieci do kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia oraz wysokim poziomie nauczania z uwzględnieniem możliwości uczniów i intensywnej nauce języków obcych. Rodzice przy wyborze szkoły dla swoich dzieci nie będą się w szczególny sposób kierowali tym, czy szkoła realizuje przedsięwzięcia, organizuje konkursy i imprezy, jest blisko miejsca zamieszkania oraz współpracuje z rodzicami. Ważniejsza będzie możliwość kontaktu ze szkołą za pośrednictwem Internetu, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i nacisk w nauczaniu na samodzielność w zdobywaniu wiedzy, ewentualnie dobra opinia o szkole w środowisku.

Wyniki badań wskazują także jak różnorodna w środowisku lokalnym jest  świadomość edukacyjna, o czym świadczy niedocenianie udziału uczniów w przedsięwzięciach, konkursach, przeglądach, festiwalach itp. w kontekście nabywania umiejętności koniecznych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu i na rynku pracy takich jak innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, wytyczanie i realizacja celów w oparciu o rozpoznane mocne i słabe strony, radzenie sobie z sukcesem i porażką. Tym samym kształtowanie świadomości edukacyjnej rodziców to kolejne wyzwanie stojące przed szkołą.

Szkoła w planowaniu własnej ewolucji musi uwzględniać równowagę pomiędzy pracą zespołową a indywidualnym rozwojem

W myśl idei: nad przebijaniem się w pojedynkę każdego człowieka zaczyna górować działanie zespołowe o wytyczonym wspólnie kierunku rozwoju i odpowiadającym mu planie, a jednocześnie wspomniana praca zespołowa nie może zabijać indywidualności, ma ją maksymalnie wykorzystywać dla uzyskania nowych jakości.

Temu kierunkowi odpowiada realizowany przez szkołę projekt „Od inspiracji do kreacji", który należałoby nie tylko kontynuować, ale rozwijać oraz wzbogacać o nowe formy współpracy w oparciu o kolejnych partnerów w edukacji.

Duże znaczenie powinien odgrywać tutoring skierowany zarówno do uczniów zdolnych jak i z trudnościami w nauce. Podstawą tej metody jest indywidualna relacja między nauczycielem a uczniem. Jest to spotkanie dwóch osób, na którym tutor -nauczyciel koncentruje się na bardzo konkretnych potrzebach i problemach młodego człowieka. W trakcie spotkania tematyka i obszary pracy są uzależnione od motywacji, zainteresowań ucznia, a przedmiotem tej pracy jest indywidualny i całościowy rozwój podopiecznego. W ten sposób rodzi się poczucie samodzielności i odpowiedzialności za własne działania: podopiecznego i tutora.

Warunkiem koniecznym staje się podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w aspekcie zarówno multispecjalizacji jak i specjalizowania się w wybranej dziedzinie.

Wobec powyższego planując ewolucję szkoły należy pamiętać, że staje się ona atrakcyjna, jeżeli podlega zamierzonym i ukierunkowanym zmianom, spełnia oczekiwania rodziców i uczniów, a jej harmonijny rozwój opiera się na współpracy między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz wszystkimi, którzy chcą ją wspomagać i tworzyć.

STRATEGIA DZIAŁANIA

Program Rozwoju Placówki

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Cele kierunkowe:

 • Wysoki poziom kształcenia z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w pedagogice i dydaktyce dzięki działaniom wszystkich podmiotów;
 • Przygotowanie do ustawicznego kształcenia;
 • Kształcenie uwzględniające wartości i postawy;
 • Szkoła centrum aktywności.

Stan wyjściowy:

 • Program wychowawczy uwzględniający kształtowanie wartości i postaw, w tym przygotowanie do dalszej edukacji, samokształcenia, planowania własnego rozwoju, itd.

Planowany zmiany:

 • Systematyczne podnoszenie poziomu kształcenia przez planowe doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniające zastosowanie TI w edukacji (zgodnie ze standardami).
 • Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w aspekcie zarówno multispecjalizacji jak i specjalizowania się w wybranej dziedzinie
 • Nauczanie hybrydowe – stacjonarne i w sieci
 • Nauczanie języków obcych lub i w językach obcych (klasy dwujęzyczne)

ZARZĄDZANIE

Cele kierunkowe:

 • Wpływ kwestii lokalnych na podejmowanie decyzji w oparciu o różnorodne i rozwinięte formy współpracy i pomocy;
 • Podejmowanie decyzji we współpracy z placówkami innych szczebli, rodzicami, organizacjami;
 • Związek zarządzania z potrzebami społeczności.

Stan wyjściowy:

 • Współpraca ze szkołą podstawowa rejonową, biblioteką publiczną, instytucjami oświatowymi, samorządowymi i innymi.

Planowany zmiany:

 • Koncepcja pracy szkoły uwzględniająca założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na lata 2011-2015;
 • Ścisła współpraca ze szkołą podstawową, również w zakresie udostępniania bazy na potrzeby szkoły podstawowej;
 • Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Ogrodami doświadczeń, organizacjami pozarządowymi;
 • Udział w konkursach, projektach, akcjach itp. zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym;
 • Promocja osiągnięć uczniów, udział w programach stypendialnych;
 • Stały udział wydatków budżetowych na utrzymanie i podnoszenie standardu wyposażenia placówki na potrzeby TI, bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz sportu.

 

ZASOBY I INFRASTRUKTURA

Cele kierunkowe:

 • Systematyczne i planowe inwestycje, by osiągnąć możliwy, wysoki poziom oraz dostępność dla wszystkich uczących się w oparciu o nowoczesne rozwiązania sieciowe;
 • Współpraca z innymi instytucjami mająca na celu wykorzystanie ich urządzeń do wzbogacenia możliwości placówki.

Stan wyjściowy:

 • Dwie pracownie komputerowe;
 • Dostęp do Internetu w salach szkolnych;
 • Strona internetowa szkoły;
 • Komputery w domach uczniów.

Planowany zmiany:

 • rozbudowa strony internetowej;
 • postawienie platformy edukacyjnej;
 • przeniesienie części struktury organizacyjnej na stronę lub platformę;
 • zwiększenie udziału poczty internetowej , powiadomień smsowych, itp. w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • e-poradnia – wymiana doświadczeń.

NAUCZYCIELE

Cele kierunkowe:

 • Umotywowani;
 • Pracujący w dobrych warunkach;
 • Nacisk na ustawiczny rozwój.

Stan wyjściowy:

 • Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania określonych zajęć na 3 i 4 etapie kształcenia

Planowany zmiany:

 • Dokształcanie w zakresie drugiej i kolejnych specjalności, w tym w zakresie TI priorytetem dopłat do doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • Udogodnienia organizacyjne dla nauczycieli doskonalących się;
 • Wykorzystanie TI w nauczaniu stałym priorytetem sprawowanego nadzoru pedagogiczny.

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 24
  ul. P.ELUARDA 51-55
  54-019 WROCŁAW
 • tel. 71 798 69 00
  sekretariat : 71 798 69 00 w. 100

Galeria zdjęć