INFO

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN ZAWODOWY DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU ZAWODOWEGO HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO Instrukcja dla zdającego część pisemną egzaminu zawodowego Instrukcja dla zdającego część praktyczną egzaminu zawodowego

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

                           

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

DATA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

do 30.09

Zebranie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ze wskazaniem języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego –załącznik nr 1a do procedur

do 30.09

Zebranie deklaracji/wniosków rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o woli przystąpienia do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – załącznik nr 1b do procedur

do 30.09

Zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu.

 

PAŹDZIERNIK

do 15.10

Przedłożenie dyrektorowi szkoły opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

*W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

LISTOPAD

do 24.11

Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji.

do 28.11

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/uczniowi dostosowań - załącznik nr 13 do procedur.

do 30.11

Przesyłanie listy uczniów w formie elektronicznej do OKE.

 

STYCZEN

do 21.01

 

Zebranie od rodziców (prawnych opiekunów) uczniów pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, lub rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było obowiązkowe - załącznik nr 1c do procedur

 

KWIECIEŃ

do 7.04

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim - załącznik nr 1d do procedur

 

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 24
    ul. P.ELUARDA 51-55
    54-019 WROCŁAW
  • tel. 71 798 69 00
    sekretariat : 71 798 69 00 w. 100

Galeria zdjęć